sâmbătă, 18 iunie 2016

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Petru

”De vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui. Căci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire.” (Sfântul Pavel în Epistola către romani a Sfântului Apostol Pavel)                                        la Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru           Tropar la Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru, glasul al 4-lea:
Roma nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul Apostolilor. Pe care cu credinţă cinstindu-le, te rugăm: cu ale tale rugăciuni către Dumnezeu, dăruieşte nouă mare milă.

Condac la Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru, Glasul 2, Cele de sus căutând…

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor,îl preamăreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

Condac la Sărbătoarea Cinstirii lanţului Sfântul Apostol Petru, Glasul 2, Pe cea întru rugăciune…

Pe cel întâistătător între Apostoli, pe Dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe Marele Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli dobândind.

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără­tesei Maici şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe piatra Dumnezeieştii tale mărturisiri, sprijinindu-ne, întâistătătorule pe scaun, lauda Apostolilor lui Hristos, cu credinţă cinstim lanţurile tale, cu care preacuratele tale mâini au fost legate.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-a pe tine Domnul, Apostole, adevărată mărturie a Întrupării Sale, propovăduind venirea, Crucea, Moartea şi Învierea Lui.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De trei ori tăgăduind pe Domnul, ca pe un simplu Om, înaintea ucigătorilor de Dumnezeu, întru nimic nu ai greşit de la teologia ta cea de mai înainte, Sfinte Apostole Petru. Că L-ai propovăduit pe El, Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Rupe legăturile păcatului nostru, Apostole, ale celor ce cinstim cu credinţă sfinţitul tău lanţ şi îndurându-te, deschide nouă şi intrările Împărăţiei celei de sus, ca un preamilostiv.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Locaş cu totul Curat al curăţiei, nu pot eu, spurcatul şi necuratul, a-ţi cânta ţie, Ceea ce nu ştii de nuntă. Pentru aceasta mă curăţeşte, cu curăţia Duhului, ca să te măresc pe tine.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune şi în putere…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lanţurile cu care te-a pedepsit Irod, ca pe un făcător de rele, întru ele te cinsteşte pe tine acum Biserica, Prealăudate Apostole Petru, cinstind cu credinţă chinurile tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mai mult decât cu aurul şi decât cu podoabele de mult preţ, s-a împodobit Biserica, Apostole, cu lanţurile tale, pe care le şi sărută, cinstindu-se întru tine.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tetrarhul, dându-te celor patru căpetenii cu câte patru ostaşi şi cu lanţ legându-te, te-a păzit, Apostole Petru, ca să te omoare pe tine. De la aceia te-a izbăvit Hristos, prin mâna îngerului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Dumnezeiescul şi prea­cinstitul tău trup, Apostole, lanţurile tale împărtăşire luând şi de harul tău atingându-se, sfinţesc pe toţi cei ce le cinstesc.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată s-a dezlegat omenirea de blestemul cel dintâi şi s-a surpat satana, pricinuitorul căderii, Curată. Că tu ne-ai născut nouă această Binecuvântare.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade întru Slavă…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăteasca mantie de purpură şi cetatea ta se încing acum cu credinţă, duhovniceşte, Apostole Petru, cu preacinstitul tău lanţ. Căruia în chip văzut închinându-se, îl sărută şi cinsteşte puterea şi minunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

În temniţă te-a pus pe tine Irod legat, ca să te scoată la poporul cel ucigător de Dumnezeu, Apostole. Dar mântuindu-te, cu ajutor de la Dumnezeu, ţi-ai lăsat legăturile spre închinare slugilor tale.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-se prin atingere de preacuratul tău trup şi umplându-se de har, lanţul cel pus împrejurul tău ne dăruieşte sfinţenie nouă tuturor, celor ce îl cinstim pe el prin tine, Preacinstite Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu frică şi cu dragoste apropiindu-ne, cinstim legă­turile Apostolului Petru, prin semnele lui fiind întăriţi, aducând Aposto­lului credinţa şi închinăciunea ce i se cuvin.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe Ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Trup, cu cântări te mărim, îndepărtând de la noi tot eresul. Că întru tine, Cuvântul, din sângele tău trup însufleţit zidindu-Şi, S-a arătat cu Trup.

Cântarea a 5-a. Irmos: Acum mă voi scula…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ridică, Apostole, legăturile păcatului meu, cele ce stau pe grumazul meu şi mă împing la stricăciune; ca cel ce ai luat de la Mântuitorul putere de a lega şi a dezlega greşelile.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Potoleşte, prealăudate, tulbu­rările neamurilor şi încetează neînţelegerile din Biserică, dându-i unire, cel ce pentru dânsa ai fost legat cu lanţul pe care cu credinţă îl şi îmbrăţişăm.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Izbăveşte, Apostole, din robia cea înţelegătoare pe cei ce cinstesc, cu credinţă, lanţul tău;şi ne îndrumă pe noi spre cereştile corturi, despre care ne-ai încredinţat, ca un păstor al nostru şi învăţător.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe aceia pe care învăţătorul tău i-a îndreptăţit, cu mijlocirea ta cea înfricoşătoare, Sfinte Apostole Petru, să fie mai mari peste noi creştinii, pazeşte-i cu puternică dreapta ta, preamărite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cunoscutu-te-a Soarele deosebindu-te cu mult mai mult decât strălucirile lui pe tine, Prealăudată, din care S-a arătat Dumnezeu, Întrupându-Se, înălţând la Lumina Dumnezeirii Sale pe cei ce te cinstesc pe tine.

Cântarea a 6-a. Irmos: Venit-au întru adâncuri…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Astăzi Puterile cereşti şi adunările Apostolilor împreună se veselesc cu cei pământeşti, Apostole Petru, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cetele îngerilor se veselesc şi tabăra demonilor temându-se, Apostole, se tânguieşte, văzând că semnele chinurilor tale sunt cinstite de noi.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Tavita cea moartă ai înviat-o, iar pe străjeri făcându-i ca pe nişte morţi, de legături te-ai scuturat; toate ale tale sunt mai presus de minte, Apostole; pentru aceasta cu credinţă pe tine te cinstim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Intrat-am în iarna pierzării şi m-au tulburat râurile nemăsu­ratelor mele greşeli; ci, milostivindu-te de mine, Stăpână, la limanul cel Dumnezeiesc mă îndreaptă.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Cele de sus căutând…

Piatra Hristos pe piatra credinţei, pe întâiul şezător pe scaunul ucenicilor,îl preamăreşte luminat. Căci cheamă pe toţi să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanţ şi împarte iertare de greşeli.

CONDAC, glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugăciune…

Pe cel întâistătător între Apostoli, pe Dumnezeiescul ucenic al adevărului, pe Marele Petru, să-l lăudăm şi lanţul lui să-l sărutăm cu credinţă, dezlegare de greşeli dobândind.

Cântarea a 7-a. Irmos: Cel Ce ai mântuit în foc…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel căruia i se părea că împărăteşte, dar mai vârtos el singur era stăpânit de plăceri, făcând plăcerea iudeilor, la cătuşe de fler te-a osândit, pe care, Apostole, le cinstim, lăudându-te pe tine.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Toată făptura s-a supus ţie, ucenice al lui Hristos. Că pe mări ai umblat; iar legăturile de fier ca nişte zdrenţe şi uşile cele de fier ca nişte locuri de uşoară trecere au fost socotite de tine, cu Puterea Mângâietorului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cel ce ai omorât pe vrăjitorii cei mincinoşi, pe morţi ai sculat şi şchiopi şi slăbănogi ai însănătoşit; şi bolnavi cu umbrirea ta ai tămăduit; prin uşile încuiate ai trecut şi ai scăpat din lanţurile pe care le cinstim, Apostole Petru.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Palestina, Sfântul Petru, Apostolul lui Hristos, ieşind şi lumii propovăduind, a răposat în Roma cea veche; iar celor din Roma cea nouă, le-a dat lanţul spre cinstire.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Minunea naşterii tale a arătat-o văpaia haldeilor, care cu nimic n-a vătămat pe tineri. Deci şi pe mine, cel ars de multe greşeli, miluieşte-mă, Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Izbăvitorule al tuturor…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Legiuitorule, păstorule şi învăţătorule al turmei lui Hristos, Preamărite Petru, pe cei ce cu cucernicie te laudă pe tine şi cinstesc cu credinţă lanţurile tale, izbăveşte-i din legăturile păcatului.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Risipeşte tulburările demonilor, de la cei ce cinstesc lanţurile tale, Apostole Petru; potoleşte iarna păcatului şi alungă de la ei bolile cele primejdioase, necazurile şi năvălirile barbarilor.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se împărtăşeşte de har tot cel ce se atinge de cinstitul tău lanţ, Apostole, umplându-se de sfinţenie şi cu bucurie cântă: toate făpturile binecuvântaţi şi lăudaţi pe Domnul.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cinstirea cu evlavie a lanţurilor tale, ca un ospăţ cu tot felul de desfătări, ni se pune înainte; că tu însuţi eşti slujitorul acestei Dumnezeieşti veselii, Apostole.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Târându-se până la mine şarpele cel amăgitor, prin rele sfaturi m-a alungat din desfătare; iar Îngerul Cel de Mare Sfat, făcându-Se Om din pântecele tău, pe mine iarăşi locuitor al Raiului m-a făcut.

Cântarea a 9-a. Irmos: Tot neamul pământesc…

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul dulceaţă eşti, prealădate Apostole şi pline de toată mângâierea sunt zilele tale de praznic. Pentru aceasta şi acum pe robii tăi, care cinstesc cu credinţă legăturile tale, veseleşte-i şi-i învredniceşte să prăznuiască cu veselie.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfărâmă tăria vrăjmaşilor celor ce se luptă cu noi, Apostole; şi cu puterea ta cea nebiruită supune binecredincioşilor, în cătuşe de fier, pe vrăjmaşii lor, biruinţă aducând cetăţii tale, întru care acum se cinsteşte lanţul preacuratelor tale mâini.

Stih: Sfinte Apostole Petru, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu adevărat, adevărate sunt cuvintele Tale, Stăpâne, pe care le-ai grăit zicând: Cel Ce crede întru Mine, lucruri şi mai mari decât ale Mele va face. Că iată, Apostolul, încă pe când era viu, cu umbra sa a vindecat bolile, iar acum, cu lanţurile sale, felurite minuni lucrează.

Stih: Preasfântă Treime, Domnezeul nostru, Slavă Ţie.

Preaînalte Părinte, Fiule şi Mângâietorule, Treime întocmai Cinstită, cu rugăciunile Apostolului Petru, întâistătătorul între Apostolii Tăi, ajută binecredincioşilor creştini în războaie întotdeauna şi cetăţii Tale stare neclintită şi netulburată şi paşnică dăruieşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Toţi oamenii nepricepându-ne a lăuda naşterea ta cea Minunată, de cuvântul Îngerului Celui Ce S-a pogorât la tine bucurându-ne, cântăm: Bucură-te Izbăvirea oamenilor şi Hrana celor flămânzi! Bucură-te Apărarea împotriva demonilor! Bucură-te Curăţirea spurcăciunilor noastre!

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină pe noi…

Biserică făcându-te Treimii Celei mai presus de toate, sfinţeşte, luminează şi împlineşte cererile celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă, în sfântă casa ta; şi dă dezlegare de toate smintelile celui viclean, care năvălesc asupra celor ce roagă pe Hristos, cu stăruinţă, Sfinte Apostole Petru.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Ca pe un întâistătător între înţelepţii Apostoli şi ca pe un purtător al cheilor Împărăţiei Cerurilor, te lăudăm pe tine cu credinţă, Apostole şi sărutăm cu cuget curat lanţurile ce ai purtat, ca un făcător de rele, stricând facerile de rău ale vrăjmaşului. Roagă-te Domnului Hristos să ne izbăvim de acestea.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Mai Înaltă decât Heruvimii şi decât Serafimii şi decât cerul şi pământul mai Desfătată şi mai presus decât toată făptura cea văzută te-ai arătat, cu asemănare neasemănată. Că Acela, pe Care nesfârşitele lărgimi ale cerurilor nu-L încap, în pântecele tău a încăput, Curată. Pe Acela roagă-L să mântuiască pe robii tăi.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Văzându-Te spânzurat pe Cruce pe Tine, Hristoase, Care eşti născut din Tatăl Cel fără de început, Ceea ce mai pe urmă Te-a născut cu Trup, striga: Vai mie, Preaiubite, Iisuse! Cum voieşti Tu, Fiule, Cel Ce eşti Slăvit de îngeri, ca un Dumnezeu, a Te răstigni acum de oamenii cei fărădelege, Îndelung Răbdătorule?

cod

Postări populare

Etichete

A trecut la Domnul preotul Mihai Pop (1) ACATISTUL MANTUITORULUI IN NOAPTEA DE REVELION (1) Acatistul Sfântului Arhidiacon Stefan (1) Acatistul Sfintilor Petru si Pavel (1) ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (2) BINE AI VENIT! (1) Biserica şi Şcoala din sufletul meu (1) Casa Sfantului Petru din Capernaum (1) Când privesc colindătorii (1) Ce este Simbolul Credinţei sau «Crezul»? (3) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (2) CLOPOTUL si TOACA (1) Concert de colinde (2) CRĂCIUN FERICIT (2) Credincioșii Parohiei Timișoara-Viile Fabric alături de eleva Carina Udriște (1) CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S F Â N T A B I S E R I C Ă O R T O D O X Ă (1) CUVÂNT DE INVĂTĂTURĂ CRESTIN ORTODOXĂ - Ce este Simbolul Credinţei sau «Crezul»? (1) Despre Boboteaza (4) Despre cruce (2) Despre dragoste (1) DESPRE POMENI (2) Despre post (1) DESPRE PREOTIE (2) DESPRE SFÂNTA BISERICĂ ORTODOXĂ (1) DESPRE SFÂNTUL MASLU (2) DESPRE SMERENIE (2) Despre spovedanie (2) Din epistola catre Efeseni a Sf. Apostol Pavel (2) DIN SFATURILE PREOTULUI IOAN (9) Duminica Sfinţilor Români (1) Duminica Fiului Risipitor (1) Duminica Iertării (1) Duminica Infricosatei Judecăti (1) Duminica Tomii (1) E vremea colindelor (2) Epistola a doua catre Efeseni a Sf . Apostol Pavel (1) Epistola către Romani - capitolul 12 (1) Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel (1) Epistole (2) Evanghelia lui Zaheu Vamesul (1) Floriile (1) IARNA (1) Inăltarea Domnului (1) Inăltarea sfintei cruci: (3) Inchinarea cinstitului lant al Sfantului Apostol Petru (3) INIMA PERFECTA (1) Intampinarea Domnului (1) Intrarea Maicii Domnului in Biserică (1) INVĂTĂTURĂ DE CREDINTĂ CRESTIN- ORTODOXĂ -Ce este Sfânta Scriptură? (1) Invierea ficei lui Iair (1) Izvorul Tamaduirii 2016 (2) IZVORUL TĂMĂDUIRII - 2014 (3) Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (1) LANŢUL SFÂNTULUI APOSTOL PETRU (3) MAICA DOMNULUI: CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE S M E R E N I E (1) Marsul pentru viată (1) MINUNI ale SFANTULUI ARHANGHEL MIHAIL (1) Mosii de iarnă (1) ODIHNĂ VESNICĂ (1) Pelerinaj in Tara Sfântă - Israel - 2017 (2) Perelinaj la Mănăstirea Bocsa-Vasiova (1) Pilda Semănătorului (1) PILDE CRESTIN ORTODOXE (7) Poezii (11) Poezii cu Maica Domnului (1) Poezii cu preot Ion Predescu (1) Poezii cu Preot Sorin Croitoru (13) Poezii de Eliana Popa (9) Poezii de la Preot Ioan (3) Poezii deTraian Dorz (1) POPASUL AL - IX-LEA (1) POPASUL AL - VI- LEA (1) POPASUL AL - VIII-LEA (1) POPASUL AL - XIV-LEA (1) POPASUL AL II-LEA (1) POPASUL AL III- LEA (1) POPASUL AL IV -LEA (1) POPASUL AL V - LEA (1) POPASUL AL XII-LEA (1) POPASUL AL XIII (1) POPASUL AL- VII-LEA (1) POPASUL AL- X- LEA (1) POPASUL AL-XI-LEA (1) POPASUL I (1) POPASURILE (1) Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (6) Predica Mitropolitului Ioan Selejan 28.12.2014 (1) PREDICA ZILEI DE 11. 01 2015 (1) Predica zilei de astăzi ..a zilei de Sf.Ioan Botezătorul (1) Preot Sorin Croitoru (2) PROCESIUNE DE FLORII - 2014 (1) PSALMUL 142 (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) Rugaciune care se citeste in fiecare post (1) RUGACIUNE CATRE MAICA DOMNULUI (2) Rugaciune catre Sfantii Petru si Pavel (1) Rugaciune catre Sfantul Arhanghel Mihail (1) Rugaciune catre Sfintii Apostoli Petru si Pavel (2) Rugaciune impotriva farmecelor si bantuirii duhurilor rele (1) Rugaciune pentru cel ispitit de vrajmas (2) Rugaciune pentru vederea pacatului propriu (1) RUGACIUNI (5) RUGĂCIUNE CATRE MAICA DOMNULUI (1) Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail (1) Rugăciune către Sfintii Petru si Pavel (4) RUGĂCIUNE CĂTRE SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL (2) RUGĂCIUNE CĂTRE TATĂL (3) RUGĂCIUNI (16) Rugăciuni la Sf. Maslu (1) Săptămana Patimilor (4) Sâmbăta lui Lazăr (2) SCRISOARE DE LA IISUS (1) Semnificatia cheilor si sabiei la Sfintii Apostoli Petru si Pavel (1) Sf Liturghie (8) Sfanta Parascheva (1) Sfanta Treime (1) SFANTE EVANGHELII (2) Sfantul Apostol Pavel si Arhanghelul Mihail (1) Sfantul Arhidiacon Stefan (2) Sfantul Ioan Iacob Hozevitul (1) Sfantul Nicolae (2) Sfantul Patapie (1) Sfaturi Duhovnicesti (4) Sfânta Evanghelie a zilei de astăzi 14.12.2014 (1) SFÂNTA LITURGHIE 1 IAN 2015 (1) SFÂNTA LITURGHIE DIN DUMINICA DINAINTE DE BOTEZUL DOMNULUI (1) Sfântul Apostol Petru (1) Sfântul Dimitrie (1) SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL (2) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (1) Sfinte Evanghelii (4) Sfinte Liturghii (3) Sfintele Pasti (6) Sfinti (2) Sfintii Apostoli Petru si Pavel (5) Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril (3) SFINTII PETRU SI PAVEL (3) Sfintii Trei Ierarhi (1) Sfintirea caselor. (1) si Schitul de pe Muntele Semenic din Caraş-Severin (1) SLUJBA DE SFANTUL VASILE CEL MARE (3) Slujba vecerniei cu litie (5) Slujba vecerniei cu litie din 31 decembrie 2014 (1) Soborul Maicii Domnului (1) Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil (1) Soborul Sfîntului Arhanghel Gavriil (1) Soborul Sfîntului Ioan (1) Traditii de Buna Vestire (5) Troparul Sfintilor Mihail si Gavril (1) Vamesul si Fariseul (1) Viata si activitatea Sfantului Apostol Pavel (2) viaţa şi activitatea; (1) Videoclipuri youtube (6) Vietile Sf. Ap. Petru si Pavel (1) Vinerea Mare ..2014 (1)

Sf.Petru si Pavel

Sf.Petru si Pavel

Sfanta Impărtăsanie

Sfanta Impărtăsanie

Preotii nostrii

Preotii nostrii

Preot Paroh Sfercoci Marius

Preot Paroh Sfercoci Marius